+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

kompetencje menedżerskie

Współpraca pionowa: By wzmocnić kompetencje menedżerów, którzy są kluczem efektywnego działania ludzi i firmy.

Ważnymi obszarami podczas naszej pracy są także wzmacnianie potencjału przywódczego opartego o misję zawodową i wartości.

W tych obszarach pracuję również z Szefami i Liderami Projektów. Pomagam wzmacniać obszar „Przywództwo”, który jest jednym z fundamentów doskonałości w modelu doskonałości projektowej IPMA PEB®. W ramach działań doradczych pomagam ocenić doskonałość zarządzania projektami według modelu Project Excellence Baseline IPMA®.

Odwiedź także:


tematyka szkoleń

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE
 1. WIZERUNEK LIDERA: Jakim liderem jestem i chcę być? (misja + wartości)
 2. ZESPOŁY ODPORNE MENTALNIE: Zarządzanie 8 wymiarami odporności psychicznej na poziomie pojedynczego pracownika i zespołu
 3. ROLA LIDERA: Pięć kluczowych funkcji menedżerskich – narzędzia planowania, organizowania, koordynowania, kontroli, zarządzania informacją
 4. BUDOWANIE ZESPOŁU: Expose lidera, wspólne wartości i standardy pracy i współpracy w zespole, 5 poziomów budowania współpracy wg Lencioniego
 5. DELEGOWANIE: Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników
 6. PRZEGLĄDY: Bieżący feedback i rozmowy przeglądowe: one-to-one, spotkania z zespołem
 7. KORYGOWANIE DZIAŁAŃ: Rozmowy motywujące, korygujące, dyscyplinujące
 8. KONFLIKTY: Zarządzanie konfliktami w pracy zespołowej – rola lidera
 9. AUTORYTET: Budowanie autorytetu lidera i wzmacnianie partycypacji pracowników (podejście PULL w kierowaniu)
 10. WSPIERANIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW I ZESPOŁU: Techniki komunikacji coachingowej w pracy lidera
 11. EFEKTYWNE SPOTKANIA: Moderowanie spotkań zespołowych w zależności od ich celu (informacyjne, przeglądowe, problemowe)
PODEJŚCIE PROJEKTOWE – PODSTAWY
 1. Karta / Mandat projektu – podstawa dla działania lidera i zespołu
 2. Dobór i budowanie zespołu projektowego (Model TEAM©, kick-off do różnych grup interesariuszy)
 3. Organizacja pracy zespołu projektowego (WBS, macierz RAM/RASCI, tablice Kanban)
 4. Monitorowanie i przegląd projektu („minutki”, team-briefing, lesson learned, retrospektywy, zamknięcie) z zastosowaniem dialogu z metaforą i obszarów IPMA PEM
 5. Doskonałość w zarządzaniu projektami wg modelu IPMA PEB® [zobacz > Arkusz autorefleksji]

inne działania

 1. Najpierw staraj się zrozumieć… Klimat komunikacji menedżerskiej wspierającej zaangażowanie
 2. Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna dla menedżera
 3. Odporność psychiczna menedżera
 4. Nawyki wspierające efektywność. Dobra organizacja własnej pracy w formule zdalnej, rozproszonej, hybrydowej
 • Wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji menedżerskich
 • Diagnoza stylu przywództwa ILM72 + sesja coachingowa
 • Diagnoza odporności psychicznej MTQ Plus + sesja coachingowa
 • Diagnoza roli zespołowej wg modelu Belbina + sesja coachingowa
 • Assessment / Development Center dla menedżerów i kandydatów na menedżerów
 • Ocena 360 stopni kompetencji menedżerskich
 • Obserwacja „on the job” + sesja coachingowa
 • Kompleksowa diagnoza organizacji metodą BlitzGrow
 • Ocena Doskonałości Zarządzania Projektami wg Project Excellence Baseline IPMA – autorski asesment Lessons Learned wg IPMA PEB®
 • Diagnoza systemowego podejścia do zarządzania wg Metodyki SPOCO® (na poziomie roli, inicjatywy, zespołu, firmy, projektu)
 • Rock Your Team SMARTer – arkusz refleksji dla zespołu
 • Doprecyzowanie roli lidera w organizacji / projekcie – cele, oczekiwania, wizerunek
 • Osobista misja zawodowa lidera – coaching grupowy z metaforą
 • Ocena Doskonałości Zarządzania Projektami wg Project Excellence Baseline IPMA – warsztat dla zespołów projektowych i PMO
 • Projektowanie współpracy w zespole i projekcie z wykorzystaniem Modelu TEAM© (Touch – Exchange – Analyze – Maintain)
 • Projektowanie równowagi przedsięwzięcia (roli, inicjatywy, zespołu, firmy, projektu) wg Metodyki SPOCO® (projektowanie, przegląd, doskonalenie)
 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji menedżerskich rozwijanych podczas szkoleń

kompetencje menedżerskie – przykładowe produkty

lessons learned wg IPMA PEB®

IPMA Project Excellence Baseline zawiera wytyczne dla doskonałego zarządzania projektami, które należą do trzech kluczowych obszarów: Ludzie, Procesy i Rezultaty. Diagnoza obejmuje te trzy kluczowe obszary a także empowerment i PDCA.

STYL i efektywność przywództwa ILM72

ILM72 (ocena stylu przywództwa wg Zintegrowanego Modelu Przywództwa) jest narzędziem psychometrycznym oceniającym dwa elementy: indywidualny styl przywództwa oraz umiejętności i zachowania najważniejsze z punktu widzenia wydajnego przywództwa.

przegląd równowagi przywództwa ze SPOCO Puls

Przywództwo systemowe SPOCO® pomaga zdiagnozować Twoje przedsięwzięcie (to może być firma, zespół, pomysł, inicjatywa, projekt a nawet Twoja rola zawodowa) w pięciu fundamentach, które wspierają harmonijne, zrównoważone działanie.

odporność psychiczna lidera MTQ Plus

Diagnoza odporności psychicznej MTQ Plus (test psychometryczny) jest użyteczna tam, gdzie istotna jest efektywność, sprawna adaptacja do zmian, radzenie sobie ze stresem i pozytywne nastawienie do otoczenia. Istnieje silny związek między wytrzymałością psychiczną a wydajnością i efektywnością codziennego funkcjonowania.

Rock Your Team SMARTER©

Rock Your Team SMARTer to pięć obszarów przemyśleń nad efektywnością działania zespołu. To formatka do samodzielnej refleksji zespołowej wraz z nagraniem prezentującym, jak można z niej korzystać. Oraz wstęp do kursu, który opracowuję z Anną Jakubowską. Zapraszam do Arkusza Refleksji! 

Utrzymanie rytmu zmiany ze SPOCO Rytm

Przywództwo systemowe SPOCO® pomaga zdiagnozować Twoje przedsięwzięcie (to może być firma, zespół, pomysł, inicjatywa, projekt a nawet Twoja rola zawodowa) w pięciu fundamentach, które wspierają harmonijne, zrównoważone działanie.

ROLA ZESPOŁOWA LIDERA Z TESTEM BELBINA

Test ról zespołowych Belbina pomaga zdiagnozować osobisty potencjał do pełnienia każdej z 9 ról, kluczowych dla efektywności lidera. Poznanie potencjału pomaga zaplanować działania, dzięki którym lider optymalnie wykorzystuje swoje silne strony oraz minimalizuje zagrożenia, płynące z tzw. dopuszczalnych słabości.