+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

doradztwo dla osób, zespołu, firmy

Wypracujesz optymalną drogę do realizacji założonych celów i osiągnięcia planowanych korzyści korzystając z mojej wiedzy i doświadczenia.

W obszarze kierowania firmą lub zespołem wspólnie zastanawiamy się, jaka droga będzie dla Ciebie optymalna i na którą jesteście gotowi w tym konkretnym momencie. Dzieląc się z Tobą moją wiedzą (i teoretyczną, i praktyczną) pomagam podjąć decyzję.

Wspieram opracowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań (jak np. zarządzanie przez misję i wartości, podejście projektowe czy oceny pracownicze).

Możemy pracować na poziomie indywidualnym, zespołu, projektu lub firmy.

SPIS TREŚCI:

Zapraszam też do zapoznania się z innymi działaniami, jakie realizuję:


doradztwo – dwa kluczowe podejścia

spotkania facylitowane i moderowane

Facylitacja spotkań, by rozwiązać bieżące problemy i zapobiec „nawrotom”.

 • Jednorazowe (lub cykliczne) spotkania indywidualne lub w zespołach roboczych.
 • Wypracujemy usprawnienia odpowiadające na Twoje bieżące potrzeby lub eliminujące zagrożenia, które obniżają efektywność działania Twojego zespołu lub Firmy.

Taka formuła jest dobra przede wszystkim dla rozwiązywania aktualnych problemów oraz wprowadzania małych „kaizenowych” zmian, dających szybkie efekty.

rozwiązania systemowe

Wdrożenie rozwiązań systemowych, by kompleksowo usprawnić Twoją firmę.

 • Bardziej rozbudowane projekty, podczas których opracujemy i wdrożymy konkretne, systemowe rozwiązania z zakresu zarządzania firmą, zespołem lub polityki personalnej.

W tej formule wypracujecie standardy i narzędzia zapewniające stałą, wysoką jakość działań.

DWA KLUCZOWE PODEJŚCIA W DORADZTWIE – JAK TO SIĘ ŁĄCZY?


jakość zarządzania

chcesz usprawnić firmę, zespół?
 1. Opracujemy dopasowane do Twojej Firmy narzędzia, dzięki którym będziesz wiedział, na jakim etapie realizacji celów są Twoi ludzie (czyli wzmocnimy podejście oparte o wyniki – performance management).
 2. Wzmocnimy lojalność Twoich ludzi i Klientów, wykreujemy myślenie spójne z wartościami Firmy wzmacniając jej tożsamość oraz wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny. Osiągniemy to dzięki uporządkowaniu i przełożeniu na codzienną praktykę zarządzania przez wartości.
 3. Zastanowimy się, jak wzmocnić jakość i efektywność współpracy wewnętrznej i zewnętrznej oraz wypracujemy reguły (standardy działania) dla Twoich ludzi oparte o misję i wartości firmy, poszczególnych działów i stanowisk.
chcesz wzmocnić kompetencje?
 1. Podczas spotkań indywidualnych wzmocnimy kompetencje menedżerskie związane z budowaniem zespołu i zarządzaniem zespołem (pracując w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw).
 2. Zastanowimy się, jak najlepiej stosować lub udoskonalić istniejące narzędzia wspomagające zarządzanie ludźmi.
 3. Wypracujemy sposoby działania, które pomogą Ci uaktywnić i wzmocnić potencjał Twoich ludzi.
 4. Sięgniemy w głąb, by wydobyć i wzmocnić Twój potencjał przywódczy.

Działania mogą objąć Ciebie lub Twoich menedżerów.


jakość obsługi Klientów

obsługa Klientów – dlaczego warto?

Satysfakcja Klienta z kontaktu z Twoją Firmą to trzy kluczowe elementy:

 • zrealizowanie celu – nabycie odpowiednio skonstruowanego produktu lub usługi,
 • zaspokojenie potrzeb leżących za decyzją o zakupie,
 • sposób, w jaki został przeprowadzony cały proces.

Nad dwoma pierwszymi elementami (celem i zaspokojeniem potrzeb) możemy pracować w ramach działań rozwojowych dla sprzedawców oraz doskonaląc proces sprzedaży. Budując standardy obsługi Klienta skoncentrujemy się głównie na ostatnim punkcie.

obsługa Klientów – jak to zrobimy?
 1. Zweryfikujemy, czy istniejące w Twojej Firmie procesy i procedury są nastawione na budowanie zadowolenia Klienta (i z efektu transakcji, i ze sposobu kontaktu),
 2. Jeśli jeszcze nie masz procedur – określimy, jak powinny wyglądać, by Klient był w tym obszarze usatysfakcjonowany,
 3. Wypracujemy konkretne wytyczne w zakresie postaw i zachowań Twoich ludzi (zarówno w sytuacjach standardowych, jak i trudnych),
 4. Opracujemy sposoby zmierzenia zadowolenia Twoich Klientów tak, byś mógł stale ten obszar doskonalić.

Obszary, które są dla Klientów ważne uspójnimy ze specyfiką Twojej Firmy.


przegląd pracy i kompetencji pracowników

ocena pracy – dlaczego warto?

Często ocena okresowa pracowników traktowana jest w firmach po macoszemu. Coś, co trzeba zrobić (bo tego wymagają) i zapomnieć. Coroczny zryw, odrywający od rzeczywiście istotnych rzeczy. Dzieje się tak z trzech powodów: (1) system ocen jest oderwany od rzeczywistości organizacyjnej, (2) traktowany jest jako pojedyncze, coroczne wydarzenie, (3) nie jest powiązany z innymi elementami polityki personalnej, co znaczy, że pracownicy nie widzą przełożenia wyników na konkretne działania podejmowane przez firmę.

Dobrze opracowany system ocen pomaga:

 • świadomie, planowo i systematycznie podnosić wyniki pracy i kompetencje pracowników,
 • zwiększyć samoświadomość pracowników oraz rozumienie przez nich oczekiwań, systemu wartości i celów firmy,
 • zwiększyć samoświadomość firmy oraz rozumienie przez nią oczekiwań, systemu wartości i celów pracowników,
 • powiązać cele i wartości firmy i ludzi w niej pracujących
 • rozwijać i ukierunkowywać rozwój potencjału pracowników,
 • motywować pracowników poprzez jasne określenie oczekiwań oraz przełożenie wyników oceny na działania organizacyjne (doceniające lub rozwojowe),
 • budować mocne przywództwo i klimat współpracy w firmie.
ocena pracy – jak to zrobimy?

Jeśli chcesz osiągnąć takie rezultaty w swojej Firmie:

 • stworzymy wspierający cele i wartości Twojej Firmy profil kompetencji wspólnych,
 • opracujemy odpowiednio dobrane profile stanowiskowe,
 • wypracujemy sposób powiązania wyników oceny z systemem ZZL,
 • opracujemy narzędzia wspomagające ocenę (arkusz oceny, zasady prowadzenia rozmowy oceniającej, reguły wyciągania wniosków rozwojowych na poziomie organizacji i pracownika),
 • stworzymy sposób promowania systemu ocen w firmie tak, by wszyscy pracownicy i menedżerowie poczuli sens jego stosowania.

Wszystko to zrobimy włączając w odpowiedni sposób Twoich ludzi w cały proces budowania systemu ocen. Ponieważ im bardziej aktywnie będą w nim uczestniczyć, tym lepiej będą go rozumieli i tym silniej w niego uwierzą. Szczególnie, że zadbamy, by spełniał trzy ważne zasady, opisane poniżej.


wsparcie procesu rekrutacyjnego

wyzwania w procesie rekrutacji i selekcji

Kluczowym wyzwaniem procesu rekrutacji i selekcji jest takie go poprowadzenie, by wyeliminować cztery rodzaje potencjalnych napięć:

proces REKRUTACJI i SELEKCJI – dlaczego warto?

Koszty błędnej rekrutacji i idącego za nią procesu adaptacji (wdrożenia do firmy i na stanowisko) wyceniane są na 150% – 250% rocznego zarobku pracownika. Dobrze przeprowadzony proces rekrutacji i selekcji rozpoczyna się od precyzyjnego określenia potrzeb organizacji a kończy tak naprawdę w momencie, gdy nowy pracownik zaczyna efektywnie realizować swoje zadania.

Bardzo ważnym elementem, jest takie zaplanowanie procesu rekrutacji, by zweryfikować dopasowanie Firmy i Kandydata w czterech obszarach:

proces REKRUTACJI i SELEKCJI – jak to zrobimy?

Wspólnie możemy zweryfikować i usprawnić działania Twojej Firmy na następujących etapach procesu:

 • definiowanie wymagań firmy, stanowiska i przełożonego na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw,
 • opracowywanie narzędzi wspomagających wstępną selekcję kandydatów (jako uzupełnienie analizy dokumentów),
 • planowanie przebiegu wywiadu behawioralnego wraz z kluczowymi pytaniami (w modelu STAR i z wykorzystaniem Clean Language),
 • włączanie prostych technik symulacyjnych uzupełniających wywiad i pozwalających zweryfikować rzeczywiste działanie, a nie tylko deklaracje kandydatów,
 • na kluczowe stanowiska: opracowanie sesji assessment center,
 • przygotowywanie kwestionariuszy oceny dla wywiadu i zadań symulacyjnych, które pomogą porównać kandydatów i podjąć decyzję,
 • przygotowywanie procesu adaptacji nowych pracowników (rozpoczynając od działań informacyjnych na etapie rekrutacji i selekcji, poprzez wdrożenie w obszarze zawodowym i społecznym, po ocenę na zakończenie okresu próbnego).

Nasze działania mogą objąć zarówno rekrutację wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

Wykorzystujemy w nich testy psychometryczne a także wywiady behawioralne i assessment center.