+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

efektywność osobista

Kompetencje bazowe: By zapewnić podstawy efektywnego działania w zakresie realizacji zadań i współpracy.

Współpracuję także z trenerami, którzy specjalizują się w obszarach: zarządzania stresem, work-life balance, zarządzania czasem.

Możemy pracować grupowo oraz indywidualnie.

Odwiedź także:


tematyka szkoleń

 1. JA W SWOJEJ ROLI: Doprecyzowanie misji, celów, oczekiwań, pożądanego wizerunku i sposobu działania
 2. JA W RELACJI Z INNYMI: Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
 3. JA W ZGODZIE ZE SOBĄ: Kształtowanie postawy asertywnej i trening empatycznej komunikacji (elementy komunikacji bez przemocy, NVC)
 4. JA W ZADANIACH: Jak zadbać o swoją efektywność w pracy stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej, rozproszonej?
 5. JA W KONFLIKCIE: Jak poszukiwać optymalnych rozwiązań?
 6. JA – ODPORNY/A PSYCHICZNIE: 8 kluczy do odporności psychicznej i kompetencje, które je wspierają
 1. Świadomość roli zawodowej i jej powiązań z otoczeniem dla zespołów i pracowników
 2. Moja misja i wartości zawodowe: Jakim/Jaką sobą chcę być?
 3. Ja w relacji z innymi – wypracowanie spójnego, efektywnego stylu działania i budowania relacji

inne działania

 • Wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji związanych z efektywnością osobistą
 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji rozwijanych podczas szkoleń

efektywność osobista – przykładowe produkty

STYL i efektywność przywództwa ILM72

ILM72 (ocena stylu przywództwa wg Zintegrowanego Modelu Przywództwa) jest narzędziem psychometrycznym oceniającym dwa elementy: indywidualny styl przywództwa oraz umiejętności i zachowania najważniejsze z punktu widzenia wydajnego przywództwa.

odporność psychiczna MTQ Plus

Diagnoza odporności psychicznej MTQ Plus (test psychometryczny) jest użyteczna tam, gdzie istotna jest efektywność, sprawna adaptacja do zmian, radzenie sobie ze stresem i pozytywne nastawienie do otoczenia. Istnieje silny związek między wytrzymałością psychiczną a wydajnością i efektywnością codziennego funkcjonowania.

sesje assessment / development center

Metodologia assessment center (ośrodków oceny) może być wykorzystana na etapie selekcji (SC), oceny (AC), identyfikacji potrzeb rozwojowych (DC). Może być elementem awansów wewnętrznych i ścieżek karier. Jest to narzędzie oceny sytuacyjnej – obserwacji sposobu działania Uczestników w sytuacjach opracowanych i zarządzanych przez asesorów.

TEST RÓL ZESPOŁOWYCH BELBINA

Test ról zespołowych Belbina pomaga zdiagnozować osobisty potencjał do pełnienia każdej z 9 ról, kluczowych dla efektywności zespołu. Posiadając tę wiedzę, można wypracować sposób półpracy, który wykorzystuje silne strony pracownika oraz minimalizuje zagrożenia, płynące z tzw. dopuszczalnych słabości.