Kompetencje menedżerskie

kierowanie-zespolem
Kompetencje menedżerskie
Współpraca pionowa: By wzmocnić kompetencje menedżerów, którzy są bazą efektywnego działania firmy.
 • Wzmocnisz kompetencje menedżerów w trójkącie "wyniki - procesy - relacje". 
 • Przećwiczysz narzędzia wspierające zarządzanie zespołem, w tym procesy delegowania i tworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu pracowników.
 • Wzmocnisz świadomość roli menedżerskiej, w tym budowanie autorytetu.

Ważnymi obszarami podczas naszej pracy są także: budowanie świadomości własnej roli oraz wzmacnianie potencjału przywódczego opartego o misję zawodową i wartości.

W tych obszarach pracuję również z Szefami i Liderami Projektów pomagając wzmocnić obszar "Przywództwo", który jest jednym z fundamentów doskonałości w modelu doskonałości projektowej IPMA PEB. W ramach działań doradczych pomagam ocenić doskonałość zarządzania projektami według modelu Project Excellence Baseline IPMA.

Więcej szczegółów znajdziesz w FORMACH PRACY.

DODATKOWO: JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

 

TEMATYKA SZKOLEŃ

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

 1. ŚWIADOME KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU LIDERA: Jakim liderem jestem i chcę być? (misja + wartości)
 2. Świadomość własnej roli, jako lidera: Pięć kluczowych funkcji menedżerskich
 3. Budowanie zespołu: Expose lidera, wspólne wartości i standardy współpracy w zespole
 4. Delegowanie zadań i wydawanie poleceń
 5. Bieżący feedback i rozmowy oceniające
 6. Rozmowy motywujące, korygujące, dyscyplinujące
 7. Zarządzanie konfliktami w pracy zespołowej - rola lidera
 8. Budowanie autorytetu lidera i wzmacnianie partycypacji pracowników (podejście PULL w kierowaniu)
 9. Techniki komunikacji coachingowej w pracy lidera
 10. Moderowanie spotkań zespołowych - techniki facylitacji
 11. Lider w procesach ZZL: Rekrutacja, proces adaptacji, ocena

PODEJŚCIE PROJEKTOWE - PODSTAWY

 1. Karta / Mandat projektu - podstawa dla działania lidera i zespołu
 2. Dobór i budowanie zespołu projektowego (Model TEAM©, kick-off do różnych grup interesariuszy)
 3. Organizacja pracy zespołu projektowego (WBS, macierz RAM, tablice Kanban)
 4. Monitorowanie i przegląd projektu ("minutki", team-briefing, lesson learned, retrospektywy, zamknięcie) z zastosowaniem dialogu z metaforą i obszarów IPMA PEM
 5. Doskonałość w zarządzaniu projektami wg modelu IPMA PEM

PRZYKŁADOWE ZAKRESY SZKOLEŃ

 

WARSZTATY FACYLITOWANE

 

DIAGNOZA

INNE DZIAŁANIA

DIAGNOZA

 • Diagnoza stylu przywództwa ILM72
 • Diagnoza siły i odporności psychicznej MTQ48/MTQPlus
 • Assessment / Development Center
 • Ocena 360 stopni kompetencji menedżerskich
 • Obserwacja "on the job"
 • Kompleksowa diagnoza organizacji merodą BlitzGrow
 • Badanie satysfakcji pracowników (narzędzie autorskie)
 • Ocena Doskonałości Zarządzania Projektami wg Project Excellence Baseline IPMA - autorski asesment Lessons Learned wg IPMA PEM

WARSZTATY FACYLITOWANE

 • Świadomość własnej roli, jako lidera
 • Moja misja zawodowa
 • Ocena Doskonałości Zarządzania Projektami wg Project Excellence Baseline IPMA
 • Model TEAM© w budowaniu współpracy w projekcie (w ramach zespołu i z interesariuszami) - warsztat certyfikacyjny (1 + 2 dni)

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Najpierw staraj się zrozumieć... Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy
 2. Pielęgnuj oba skrzydła: Akceptację i Wymagania. Postawa i komunikacja asertywna dla menedżera

DORADZTWO INDYWIDUALNE

 • Indywidualne wsparcie doradczo-coachingowe ukierunkowane na rozwój konkretnych kompetencji

WSPARCIE WDROŻENIOWE

 • Spotkania indywidualne lub warsztaty grupowe wspierające w praktycznym zastosowaniu kompetencji rozwijanych podczas szkoleń