Diagnoza osób, zespołu, firmy

diagnoza

Poznasz potrzeby rozwojowe (ludzi, procesów, systemów, firmy) dzięki takim narzędziom, jak testy, ankiety, wywiady, obserwacje, assessmenty.

Możemy pracować na poziomie pojedynczych osób, grup, zespołów i całej organizacji.

Identyfikujemy luki i wspólnie określamy, czy wynikają one z obszaru strukturalnego (i wymagają wdrożenia nowych systemów / rozwiązań) czy są to luki kompetencyjne (które wymagają wzmocnienia wiedzy i umiejętności lub zmiany postaw).

Stosuję zarówno narzędzia certyfikowane, jak i swoje autorskie rozwiązania. Każde, nawet pojedyncze szkolenie poprzedzam ankietą potrzeb szkoleniowych i rozmową.

Poniżej znajdziesz niektóre narzędzia, które wykorzystuję. Na potrzeby konkretnego projektu tworzę też dedykowane narzędzia.

Zapraszam też do zapoznania się z zakresem innych działań, jakie realizuję:

SZKOLENIA DORADZTWO SPOTKANIA FACYLITOWANE WSPARCIE WDROŻENIOWE

Standardowe i pogłębiające narzędzia diagnostyczne

Narzędzia standardowe

W każdym projekcie rozwojowym realizuję następujące działania:

 • wywiad z Decydentami oparty o arkusz Zaprojektuj swoją drogę - by określić w jakim kierunku i dlaczego chcecie iść,
 • ankieta potrzeb dla Uczestników - by doprecyzowac ich oczekiwania oraz zebrać anonimowe case na warsztaty,
 • analiza dokumentacji firmowej (standardy, kultura zarządzania, wartości, opisy stanowisk, itp.) - by wiedzieć w jakim kierunku iść, a w jakim absolutnie nie,
 • dodatkowo - rozmowa z Przełożonymi Uczestników, by poznać ich punkt widzenia na potrzeby rozwojowe Uczestników.

Narzędzia pogłębiające

Dodatkowe narzędzia, które mogą pogłębić diagnozę i wesprzeć ocenę efektów szkolenia to:

 • testy kompetencyjne z zakresu objętego działaniami rozwojowymi,
 • wywiady focusowe z Uczestnikami i współpracownikami,
 • obserwacje w miejscu pracy (osobiste lub np. nagrań),
 • analiza dokumentacji HR (wyniki ocen okresowych, wyniki oceny kompetenjci, analiza ścieżek karier),
 • ocena kompetencji metodą 3600,
 • testy psychometryczne (m.in. ILM72, MTQ48 i inne),
 • sesje assessment / selection / development center.

Analiza doskonałości zarządzania projektami IPMA PEB®

IPMA PEB® - dlaczego warto?

IPMA Project Excellence Baseline® przedstawia wytyczne dla doskonałego zarządzania projektami, które należą do trzech kluczowych obszarów: Ludzie, Procesy i Wyniki. Daje jasne wskazówki, w jaki sposób zarządzać projektami, by zwiększyć prawdopodobieństwo lub zagwarantować sukces w każdym z tych obszarów. Model uwzględnia specyfikę realizowanych projektów i może być stosowany niezależnie od przyjętej metodologii, ponieważ koncentruje się na doskonałości i dopasowaniu sposobu zarządzania projektem.

Model IPMA PEB® został opracowany, aby stymulować działania związane z ciągłym doskonaleniem, niezależnie od warunków początkowych i rezultatów osiąganych w ramach projektu.

Analiza może być zastosowana na etapie: 

 • planowania projektu - by upewnić się, że zostały uwzględnione wszystkie kluczowe czynniki sukcesu
 • przeglądu projektu w trakcie jego realizacji
 • oceny doskonałości zarządzania po zakończeniu projektu, by wypracować lesson learned

IPMA PEB® - co analizujemy?

Model IPMA PEB® pomaga przeanalizować zarządzanie projektem oraz wypracować działania doskonalące w trzech głównych kategoriach: 

 1. LUDZIE I CELE. Przywództwo w projekcie oparte o wartości. Wspólne definiowanie celów i strategii. Zarządzanie potrzebami i oczekiwaniami. Skuteczne budowanie zespołów projektowych oraz podejście empowerment wspierane przez skuteczną współpracę i komunikację. U podstaw leży zaangażowanie kluczowych interesariuszy. 
 2. PROCESY I ZASOBY. Zarządzanie kluczowymi procesami i zasobami w projekcie oraz innymi, powiązanymi procesami i zasobami. Koncentruje się na adekwatności do potrzeb projektu oraz ciągłym doskonaleniu. 
 3. REZULTATY PROJEKTU. Zarządzana przez cały okres trwania projektu satysfakcja zespołu projektowego, Klientów oraz kluczowych interesariuszy projektu. Osiągnięte rezultaty projektu, z uwzględnieniem wpływu na środowisko. 

Więcej o autorskim procesie diagnozy:

LESSONS LEARNED WG IPMA PEB

Przegląd inicjatywy wg Podejścia Systemowego SPOCO®

SPOCO - dlaczego warto?

Podejście Systemowe SPOCO® pomaga zdiagnozować Twoje przedsięwzięcie (to może być firma, zespół, pomysł, inicjatywa, projekt a nawet Twoja rola zawodowa) w pięciu fundamentach, które wspierają harmonijne, zrównoważone działanie.

Podejście wspiera Cię w spojrzeniu na kluczowe warunki sukcesu, w zidentyfikowaniu mocnych stron i obszarów do wzmocnienia wg 15 szczegółowych obszarów. Pomaga określić kluczowe cele, dzięki którym zadbasz o każdy fundament wpływający na zrównoważone realizowanie przedsięwzięcia.

Analiza może być zastosowana na etapie: 

 • Idei - by upewnić się, że na etapie pomysłu zostały uwzględnione wszystkie kluczowe czynniki 
 • Prototypu - by zweryfikować, czy na etapie "pierwszej wersji" niezbędne obszary działania zostały odpowiednio zaopiekowane
 • Stabilizacji - by upewnić się, że funkcjonujące już przedsięwzięcie nie wymaga wzmocnienia któregoś z fundamentów
 • Skalowania - by określić warunki, które pomogą rozszerzyć / zmodyfikować skalę lub zasięg stabilnego już przedsięwzięcia

SPOCO - co diagnozujemy?

Podejście Systemowe SPOCO pomaga przeanalizować przedsięwzięcie oraz określić kluczowe w pięciu głównych fundamentach (w każdym z nich analizujemy 3 obszary szczegółowe): 

 1. SUKCES - na ile masz jasną wizję przyszłości oraz założenia, na których budujesz. 
 2. LUDZIE - na ile wspierają Cię odpowiedni ludzie i na ile Ty ich wspierasz, jako lider. 
 3. ORGANIZACJA - na ile efektywny jest przyjęty sposób działania i procesy. 
 4. SPOŁECZNOŚĆ - na ile wykorzystałeś potencjał społeczności, w jakiej działasz i partnerów.
 5. OFERTA - na ile to, co oferujesz odpowiada na potrzeby Klientów.

Więcej o procesie diagnozy:

SPOCO-SKAN TWOJEJ SYTUACJI

Proces diagnozy może być uzupełniony o wsparcie rytmu zmiany - proces coachingowy pomagający w regularnym monitorowaniu postępów na drodze do wyznaczonych celów. Więcej o tym procesie:

SPOCO-WSPARCIE RYTMU ZMIANY

Diagnoza stylu przywództwa ILM72

ILM72 - dlaczego warto?

ILM72 (ocena stylu przywództwa wg Zintegrowanego Modelu Przywództwa) jest narzędziem psychometrycznym oceniającym dwa elementy: indywidualny styl przywództwa oraz umiejętności i zachowania najważniejsze z punktu widzenia wydajnego przywództwa.

Dzięki ILM72 można zmierzyć styl przywództwa wybranych liderów a dzięki temu:

 • przeanalizować gdzie i w jaki sposób styl przywódczy może być rozwijany w danej sytuacji,
 • zidentyfikować kluczowe umiejętności i kompetencje efektywnego przywództwa,
 • wypracować spersonalizowane wskazówki i strategie rozwoju potencjału przywódczego.

Może być stosowany w ramach:

 • rekrutacji i selekcji 
 • indywidualnych procesów rozwojowych
 • działań szkoleniowych 
 • systemowego zarządzania potencjałem menedżerów 

ILM72 - co diagnozuje?

ILM72 bada indywidualny styl przywództwa w odniesieniu do sześciu wymiarów:

 1. Zadania - Ludzie
 2. Elastyczność - Zasadniczość
 3. Zdecentralizowanie - Scentralizowanie
 4. Pochwały - Wymagania
 5. Proces - Efekt
 6. Oparcie na wiedzy - Oparcie na zasobach

Dodatkowo określa efektywność przywódcy, o której świadczą wyniki uzyskane w trzech skalach ogólnych:

 1. Koncentracja na osiągnięciu REZULTATÓW (determinacja do osiagania sukcesu na krótszą i dłuższą metę)
 2. Koncentracja na poszczególnych PRACOWNIKACH (wzmacnianie potencjału, pewności oraz oddania poszczególnych osób)
 3. Koncentracja na PRACY ZESPOŁOWEJ (koncentracja na zagospodarowaniu potencjału zespołu)

ZAPYTAJ O SESJĘ "TEST+FEEDBACK"

Diagnoza odporności psychicznej MTQ Plus

MTQ Plus - dlaczego warto?

Diagnoza odporności psychicznej MTQ Plus (test psychometryczny) jest użyteczna tam, gdzie istotna jest efektywność, sprawna adaptacja do zmian, radzenie sobie ze stresem i pozytywne nastawienie do otoczenia. Istnieje silny związek między wytrzymałością psychiczną a wydajnością i efektywnością codziennego funkcjonowania. Zrozumienie tego powiązania umożliwia:

 • opracowanie działań, które wesprą osoby, które są pod silną presją,
 • pomoc menedżerom, by lepiej wspierali swoich ludzi,
 • bardziej skuteczną rekrutację, uwzględniającą kryteria odporności psychicznej w profilu stanowiska.

Test może być wykorzystany w ramach:

 • rekrutacji i selekcji 
 • indywidualnych procesów rozwojowych
 • działań szkoleniowych 
 • systemowego zarządzania potencjałem pracowników

MTQ Plus - co diagnozuje?

MTQ Plus diagnozuje cztery główne i osiem szczegółowych wymiarów odporności psychicznej:

 1. KONTROLA (poczucie wpływu na własne życie, sprawczość oraz poczucie wpływu na własne emocje)
 2. ZAANGAŻOWANIE (orientacja na cele oraz wytrwałość w ich realizacji)
 3. WYZWANIE (podejmowanie wyzwań i nauka przez doświadczenie)
 4. PEWNOŚĆ SIEBIE (wiara we własne umiejętności oraz pewność siebie w relacjach interpersonalnych)

Badania prowadzone w środowiskach biznesowych, edukacyjnych i sportowych wskazują, że odporność psychiczna jest bezpośrednio związana z:

 • efektywnością osobistą,
 • pozytywnym zachowaniem,
 • aspiracjami,
 • atrakcyjnością na rynku pracy.

ZAPYTAJ O SESJĘ "TEST+FEEDBACK"

Ocena kompetencji - Ośrodki oceny i rozwoju AC/DC

AC/DC - dlaczego warto?

Metodologia assessment center (ośrodków oceny) może być wykorzystana na etapie selekcji (SC), oceny (AC), identyfikacji potrzeb rozwojowych (DC). Może być elementem awansów wewnętrznych i ścieżek karier. Stąd na rynku mówi się o assessment center, selection center i development center.

Jest to narzędzie oceny sytuacyjnej - obserwacji działania w stworzonych i zarządzanych przez asesorów sytuacjach - które pomaga zobiektywizować ocenę pracowników:

 • gdy chcesz sprawdzić w jakim stopniu spełniają oni wymagania obecnego stanowiska,
 • gdy chcesz określić ich potencjał i talenty, by dowiedzieć się, jak możesz najlepiej zagospodarować je w organizacji,
 • gdy chcesz się dowiedzieć, czy mają potencjał do objęcia nowego stanowiska (w ramach rekrutacji wewnętrznej, zaplanowanych ścieżek karier czy planów sukcesji).

AC/DC - jak to zrobimy?

Realizując proces AC/SC/DC:

 • zaczniemy od analizy oczekiwań Twojej Firmy, zdefiniowania celów sesji oraz określenia Twoich oczekiwań dotyczących formuły raportowania,
 • zdefiniujemy precyzyjnie profil kompetencji i opracujemy na jego podstawie kwestionariusz oceny behawioralnej (dzięki któremu można także porównać ocenianych pracowników),
 • opracujemy zadania, wykorzystując zróżnicowane techniki indywidualne (in-basket, odgrywanie roli, prezentacja, analiza case study, próbki pracy), grupowe (dyskusja grupowa bez lidera, dyskusja rywalizacyjna) oraz testy psychologiczne (jako element uzupełniający),
 • przygotujemy asesorów (włączając w to - jeśli zechcesz - osoby z Twojej Firmy),
 • z każdym kandydatem przeprowadzimy rozmowę omawiającą jego ocenę i pomagającą wypracować kierunki rozwoju,
 • opracujemy raport końcowy, zawierający ocenę indywidualną i porównanie wyników kandydatów.

Obserwacja pracy

Dlaczego warto?

Jedną ze stosowanych przeze mnie metod diagnozy - szczególnie w obszarze kompetenncji -  jest także obserwacja pracowników "on the job". Jest to obserwacja w trakcie wykonywania pracy lub "zdalna" - nagrań. 

Co prawda obserwacja wpływa na obiekt obserwowany, jednak, gdy trwa ona dłuższy czas pracownik przyzwyczaja się i zaczyna postępować tak, jak zwykle. Dzięki temu mam możliwość ocenienia sposobu działania (w odniesieniu do określonych kryteriów) w naturalnych warunkach. Przy okazji mogę zawórcić uwagę na inne elementy, które mogą wpływać na efektywność pracownika (miejsce pracy, zachowanie współpracowników, szefa itp.).

W jakich obszarach?

 1. Kompetencje menedżerskie
 2. Jakość obsługi Klientów - rozmowy osobiste, telefoniczne, pisma/maile
 3. Proces sprzedaży wraz z potencjałem miejsca sprzedaży
 4. Organizacja pracy własnej
 5. Organizacja pracy zespołu
 6. Zarządzanie współpracą
 7. Organizacja spotkań, zebrań