blog2
Model SPOCO® uspójnia myślenie o firmie i wzmacnia zaufanie
Parent Category: Blog
Hits: 1317

Członkowie Zarządu mieli różną wizję firmy. Dodatkowo u niektórych pojawiło się poczucie niedoinforrmowania (a wręcz pomijania) odnośnie podejmowanych działań oraz różne spojrzenie związane z efektywnością funkcjonowania firmy. W konsekwencji pojawiały się silne - widoczne dla pracowników - napięcia we współpracy i niespójności (a wręcz sprzeczności) w decyzjach. Odbijało się to na atmosferze, pojawiło się zagrożenie odejściem kluczowych pracowników.

CEL

Przegląd oraz uspójnienie aktualnej sytuacji w firmie oraz opracowanie priorytetowych obszarów zmian tak, by zbudować wspólną linię działania oraz wzmocnić współpracę Zarządu.

ROZWIĄZANIE

Członkowie Zarządu zostali zaproszeni na Warsztat Strategiczny oparty o Metodę SPOCO®. Podczas spotkania facylitowanego przeszli przez następujący proces:

 1. Przegląd sukcesów z ostatnich 12 miesięcy.
 2. Określenie celów na 3-5 lat oraz (w ich kontekście) celów na najbliższy rok.
 3. Ocena aktualnego funkcjonowania firmy przez pryzmat 5 fundamentów harmonijnego funkcjonowania SPOCO® (Success, People, Organization, Community, Offer) oraz 15 szczegółowych obszarów.
 4. Wspólne doprecyzowanie silnych stron i kluczowych obszarów doskonalenia w każdym z fundamentów.
 5. Wstępne określenie misji firmy w oparciu o model SAF.
 6. Wybór i wstępna definicja wartości, na których powinno opierać się działanie firmy (w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych) oraz współdziałanie Członków Zarządu. 

Po warsztacie Członkowie Zarządu otrzymali rekomendacje dalszych działań (realizowanych wewnętrznie, z ew. wsparciem konsultanta) w trzech obszarach:

 • Misja, wizja i wartości
 • Wzmacnianie spójności firmy i świadomości sytuacji bieżącej
 • Zarządzenie wynikami SPOCO®-Fotografii firmy

Ponieważ w ramach analizy działania firmy powstały już wstępne kierunki doskonalenia - Członkowie Zarządu otrzymali pochodzący z Metody BlitzGrow Arkusz Scoringu Projektów, dzięki któremu mogli wybrać najbardziej wartościowe i użyteczne, które uruchomią w pierwszej kolejności.

EFEKTY

 1. Przegląd SUKCESÓW pomógł zrozumieć tym Członkom Zarządu, którzy czuli się odsunięci od bieżących działań, jak ogromna praca została wykonana przez ostatni rok i jakie mierzalne efekty przyniosła ona firmie. Dzięki temu wzrosło także zaufanie do decyzji podejmowanych w mniejszych gronach.
 2. Przegląd FUNDAMENTÓW SPOCO® był okazją do wymienienia się swoimi spostrzeżeniami, obawami, potrzebami związanymi z działaniem firmy. Dla niektórych była to pierwsza okazja powiedzenia czegoś wprost. Dla wszystkich była to pierwsza okazja do tak kompleksowego wspólnego spojrzenia na firmę.
 3. Dyskusja o MISJI pomogła uspójnić Członkom Zarządu to, jak myślą o firmie, zaś dzięki rozmowie o WARTOŚCIACH wyszli z poczuciem, że wreszcie wspólnie wiedzą, na czym budują i potrzeby każdego z nich w tym zakresie zostały usłyszane przez innych.

PODSUMOWANIE

Zmiana w jakości współpracy Członków Zarządu nie nastąpiła od razu. Potrzeba było jeszcze wsparcia konsultanta oraz wprowadzenia określonych działań wewnętrznych wspierających wymianę informacji, jakość komunikacji i sposób postępowania w sytuacji sprzecznych zdań. A jednak zmiana nastapiła a wzajemne zaufanie do decyzji wzrosło, umożliwiając szybsze wprowadzanie zmian i innowacji. 

© 2020 Magdalena Robak

licencja SPOCO® Puls M.Robak

Jeśli masz podobne wyzwanie - skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić - podziel się. 

INNE ARTYKUŁY Z kategorii

 

Podobne artykuły: