+48 607 380 439 | napisz@magdalenarobak.pl

blog case

Model SAF w tworzeniu misji zespołu

Podczas konsolidacji firma połączyła działalność trzech poprzednio odrębnych strukturalnie, terytorialnie oraz merytorycznie spółek. Kluczowe procesy biznesowe zaczęły przebiegać „w poprzek”: angażować działy i osoby ze wszystkich spółek. Powstały nowe piony, których różne części były porozrzucane po Polsce, zaś ludzie wcześniej albo się nie znali albo konkurowali ze sobą. Ponieważ niezbędne było wspólne i spójne działanie Firma zdecydowała się na szkolenia, które miały zintegrować ludzi oraz pomóc im w komunikacji i we współpracy.

cel

Uspójnienie myślenia o idei działania nowych pionów i działów.

rozwiązanie

Wszyscy pracownicy nowo-powstałej organizacji przeszli szkolenie „Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy”. W ramach niego realizowany był moduł pracy grupowej opartej na modelu misji zespołu SAF (Strengths – Actions – Future). Grupy szkoleniowe były podzielone nowymi pionami merytorycznymi. Dzięki temu w module poświęconym misji można było wypracować zarówno misję dla pionu, jak i dla poszczególnych działów.

Punktem wyjścia było stworzenie mapy powiązań danego pionu oraz działów z pozostałymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. W kolejnym etapie Uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad misją swojego pionu, a następnie w podgrupach opracowywali misję dla swojego działu. Model misji, na którym oparta była praca obejmował trzy elementy:

 1. STRENGTHS: Unikalne silne strony, które posiadamy, jako pracownicy tego działu / pionu
 2. ACTIONS: Działania i sposoby, którymi wyrażamy nasze silne strony podczas współpracy z innymi, jak np. wspieranie, inspirowanie, rozwiązywanie problemów, itp.
 3. FUTURE: Wizja idealnej przyszłości, którą chcemy stworzyć (Jak wygląda? Jak ludzie odnoszą się w niej do siebie? Jak się z tym czują? Co osiągają? Co zyskują? Co zyskuje firma? Jaką wartość tworzymy?)

W rezultacie treść misji brzmiała:

Naszą misją zawodową jest korzystać z naszych [kluczowe silne strony] tak, aby [kluczowe działania] po to, żeby [wizja przyszłości].

Na podsumowanie każdy dział przedstawiał swoją misję pozostałym i następowała wspólna dyskusja nad jej jednoznacznością oraz użytecznością we współpracy. Kolejnym krokiem było wypracowanie wspólnych zasad współpracy w ramach pionu (expose zespołu).

efekty

 1. WIEDZA: Doprecyzowanie misji na poziomie pionu oraz działów. Poznanie misji innych działów współpracujących w ramach pionu.
 2. NASTAWIENIA: Uspójnienie sposobu myślenia o swoich pionach i ich miejscu w budowaniu wartości firmy.
 3. EMOCJE: Wzmocnienie osobistego zaangażowania w misje dzięki temu, że były wypracowane wspólnie i opierały się na zidentyfikowanych silnych stronach pracowników.

podsumowanie

Podobny proces podczas szkolenia przeszedł Zarząd, wypracowując misję na poziomie całej firmy. Misja (oraz powiązane z nią wartości) została wpisana w dokumenty firmowe i przedstawiona pracownikom w newsletterach. Po zakończeniu cyklu szkoleń odbyło się spotkanie z Zarządem i przedstawicielem Właściciela zagranicznego, na którym przedstawione zostały konkretne działania wdrożeniowe, dzięki którym wypracowane materiały i przećwiczone umiejętności zostaną wdrożone w codzienne działanie. 

Firma nie zdecydowała się jednak na fazę wdrożenia i utrzymania. Misje wypracowane przez działy i piony po jakimś czasie umarły śmiercią naturalną. Czasem tak się dzieje. Dlaczego? Z powodu braku gotowości, czasu, funduszy… A może pojawił się kryzys, który odciągnął myśli od wypracowanego materiału.

Rozsądnymi – i nie wymagającymi dużych nakładów – kolejnymi krokami w takiej sytuacji byłoby:

 1. Spisanie wszystkich wypracowanych misji.
 2. Przejrzenie ich, zweryfikowanie sposobu opisu i spójności pionowej (czyli upewnienie się, że misje działów wspierają misję pionu, zaś misje pionów wspierają misję firmy).
 3. Formalne zatwierdzenie wypracowanych misji oraz włączenie w dokumentację firmową (strategię, opis struktury, opis stanowisk, system ocen, ISO itp.).
 4. Ustalenie sposobu monitorowania działania zgodnie z misjami oraz ich aktualność.
 5. Danie określonego czasu na weryfikację, czy wypracowane założenia sprawdzają się w praktyce oraz przegląd i ewentualne modyfikacje po tym terminie.

Jeśli masz pytania lub potrzeby związane z rozwojem kompetencji osób, firmy lub w projektach – skontaktuj się ze mną, wesprę Cię.  A jeśli znasz kogoś, kogo ten artykuł może zaciekawić – podziel się. 

Odwiedź także: CleanDynamics.pl – procesy rozwojowe z metaforą  |  QuickWin-Zone.eu – szybkie punktowe rozwiązania dla menedżerów

Użyte na stronie materiały, treści, artykuły i grafiki, których autorzy nie zostali wskazani, są mojego autorstwa (© Magdalena Robak). Treści ze strony są dostępne na licencji CC BY-NC-ND, o ile nie napisałam inaczej. Będę wdzięczna jeśli to uszanujesz i wskażesz źródło, jeśli je wykorzystasz lub udostępnisz. Wzorzec do obrazków z ludkami – pixabay.com (licencja CC0). Szablon Wordpress – Anders Norén. Wykonanie strony: Magdalena Robak, własnymi rękami (wsparcie programistyczne – Zoltan Multimedia) 🙂