Wsparcie wdrożeniowe

wsparcie

Zrealizujesz - także z moją pomocą - działania (indywidualne i grupowe), które pomogą trwale przenieść nowe kompetencje do codziennego działania. 

W ramach działań, jakie wspólnie realizujemy zawsze macie możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia wdrożeniowego. W ramach szkoleń i warsztatów obejmuje ono standardowo przesłanie dodatkowych materiałów i arkusza projektowania działań wdrożeniowych oraz możliwość konsultacji telefonicznych, on-line (Skype, Zoom) lub osobistych (spotkanie) w formie indywidualnej lub grupowej - w zależności od ustaleń. Proponuję też spotkanie follow up po ok. 3 miesiącach.

Zakres wsparcia ustalamy zawsze na początku projektu.

Mogę Was wspomóc także, gdy zdobyliście wiedzę lub wprowadziliście rozwiązania z inną firmą i teraz potrzebujecie wyłącznie wsparcia, żeby nowe rozwiązania wprowadzić w codzienne działanie - by nie zostały tylko na papierze.

Działania standardowe

Arkusz Planu Zmian

Na ostatnim etapie działań rozwojowych lub po ich zakończeniu (w zależności od naszych uzgodnień) każdy Uczestnik otrzymuje do uzupełnienia Arkusz Działań Wdrożeniowych. Na podstawie Arkusza Uczestnik planuje:

 • jakie działania,
 • w jaki sposób,
 • z jakim wsparciem,
 • w jakim terminie

wdroży oraz jak będzie to monitorowane i sprawdzone. 

Pokazana jest także rola bezpośredniego Przełożonego Uczestnika w planowaniu i przeglądzie wprowadzanych zmian.

Mini-kurs wspierający

Po zakończeniu spotkania szkoleniowego Uczestnicy otrzymują 3-5 lekcji zachęcających do zastosowania rozwijanych umiejętności.

Każda lekcja prowadzi przez proces pracy z określonym fragmentem zakresu tematycznego poprzez arkusze wspierające:

 • zaprojektowanie działania,
 • weryfikację pomysłu z innymi Uczestnikami,
 • refleksję po zastosowaniu.

W ramach mini-kursów zachęcam Uczestników do tworzenia w organizacji społeczności wspierających uczenie się (w parach - trójkach). 

Materiały poszkoleniowe

Bezpośredno po zakończeniu działań rozwojowych Uczstnicy otrzymują elektroniczną wersję wypracowanych podczas szkolenia plakatów oraz dodatkowych materiałów, które były opracowywane lub których potrzeba pojawiła się w trakcie spotkania:

 • arkusze autoanalizy,
 • narzedzia do wypełnienia,
 • dodatkowe materiały merytoryczne powiązane z tematem spotkań,
 • ew. linki do ddoatkowych materiałów / wiedzy.

Materiały są przekazywane przez deykowanego Przesdtawiciela Firmy lub udostępniane za pomocą platformy (np. Dropbox).

Konsultacje z trenerem

Przez dwa miesiące po zakończeniu działań rozwojowych Uczestnicy mają możliwość konsultacji telefonicznych lub e-mail z Trenerem. Konsultowane mogą być:

 • Arkusze Działań Wdrożeniowych,
 • wątpliwości lub dodatkowe pytania,
 • konkretne sytuacje z pracy,
 • dodatkowe materiały, przesłane po spotkaniu.

Standardowo każdy Uczestnik ma możliwość skorzystania z 1-2 konsultacji. Możemy jednak podczas planowania działań rozwojowych ustalić większą ich liczbę. 

Działania rozszerzone

Mikrolearning

Są to działania realizowane poprzez Platformę Tribeware, we współpracy z one2tribe. Uczestnicy otrzymują w dedykowanej aplikacji krótkie zadania (pigułki wiedzy, quizy, ankiety, działania do wykonania), które wspierają ich na 5 sposobów:

 • WIEM: pomagają utrwalić treści ze szkolenia,
 • ROZUMIEM: wspierają zaplanowanie zastosowania wiedzy w praktyce,
 • STOSUJĘ: zachęcają do wykorzystania wiedzy w działaniu,
 • ANALIZUJĘ: wspierają refleksję nad działaniem,
 • DZIELĘ SIĘ: dają przestrzeń do dzielenia się dobrymi praktykami, doświadczeniami i refleksjami. 

WIĘCEJ

Zadania wdrożeniowe

Podczas planowania działań rozwojowych możemy uzgodnić, żeby po zakończeniu spotkań Uczestnicy otrzymywali przez określony czas dodatkowe zadania do wykonania w oparciu o realne sytuacje zawodowe.

Zadania te mogą być monitorowane i sprawdzane przez Trenera oraz omawiane podczas grupowych lub indywidualnych spotkań przeglądowych bądź - po odpowiednim przygotowaniu - przez bezpośredniego Przełożonego lub dedykowanego pracownika Działu HR.  

Wsparcie dla Przełożonych / HR

Jeśli uzgodnimy, że w realizację działań rozwojowych włączamy bezpośrednich Przełożonych Uczestników lub Dział HR - zaplanujemy dla nich dodatkowy mini-warsztat (w zależności od potrzeb 3 do 6 godzin).

W trakcie wypracujemy wspólnie w jaki sposób i jakimi narzędziami mogą oni wesprzeć wdrożenie nabytych przez Uczestników umiejętości.  

Wirtualny follow-up

By wspomóc uczenie się grupowe i wymianę wiedzy konsultacje z trenerem możemy zrealizować w formie wirtualnych follow-upów (realizowanych grupowo przez platformę Zoom lub Skype).

Podczas takich 2-3 godzinnych spotkań realizowanych co ok. 2-4 tygodnie (grupy 3-5 osób) będziemy wspólnie przedyskutowywać kluczowe pytania Uczestników oraz omawiać sytuacje związane z wdrażaniem nowych umiejętności.   

Warsztaty follow-up

Po minimum 3-6 miesiącach od zakończenia działań rozwojowych możemy przeprowadzić warsztat follow-up (1 lub 2 dni).

Podczas warsztatu Uczestnicy wzmocnią rozwijane w projekcie umiejętności, będą mieli możliwość przedyskutowania i przećwiczenia konkretnych sytuacji a także otrzymają wiedzę i umiejętności pogłębiające. Może to być też punkt wyjścia do kolejnych kroków w planie rozwoju.