Jakość zarządzania

jakosc-zarzadzania
Jakość zarządzania
Wspólny cel - wspólna droga: by budować firmę, która zachęca pracowników do angażowania się.
 • Kompleksowo przyjrzysz się jakości zarządzania i budowanej dzięki niej kulturze organizacyjnej.
 • Zaplanujesz w tym obszarze zmiany, które pomogą budować sposób funkcjonowania sprzyjający zaangażowaniu ludzi, a jednocześnie spójny z Wami.

Wspólnie określimy z czego wynikają Twoje wyniki oraz w jaki sposób potrzebujesz i chcesz z nimi pracować: na poziomie ludzi, zespołów i systemów. 

Zaprojektujemy proces zmiany, który pomoże Ci osiągnąć zdefiniowane rezultaty. 

Masz okazję spojrzeć na firmę z lotu ptaka, dzięki takim narzędziom, jak:

 • Model kompleksowej transformacji organizacji BlitzGrow
 • Autorski kwestionariusz badania satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • Model doskonałości zarządzania projektami IPMA PEB®
 • Przegląd przedsięwzięcia (działalność, inicjatywa, projekt) wg Podejścia Systemowego SPOCO®

 Więcej szczegółów na temat narzędzi znajdziesz w FORMY PRACY / DIAGNOZA.

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ

Analiza doskonałości zarządzania projektami IPMA PEB®

Dlaczego warto?

IPMA Project Excellence Baseline® przedstawia wytyczne dla doskonałego zarządzania projektami, które należą do trzech kluczowych obszarów: Ludzie, Procesy i Wyniki. Daje jasne wskazówki, w jaki sposób zarządzać projektami, by zwiększyć prawdopodobieństwo lub zagwarantować sukces w każdym z tych obszarów. Model uwzględnia specyfikę realizowanych projektów i może być stosowany niezależnie od przyjętej metodologii, ponieważ koncentruje się na doskonałości i dopasowaniu sposobu zarządzania projektem.

Model IPMA PEB® został opracowany, aby stymulować działania związane z ciągłym doskonaleniem, niezależnie od warunków początkowych i rezultatów osiąganych w ramach projektu.

Analiza może być zastosowana na etapie: 

 • planowania projektu - by upewnić się, że zostały uwzględnione wszystkie kluczowe czynniki sukcesu
 • przeglądu projektu w trakcie jego realizacji
 • oceny doskonałości zarządzania po zakończeniu projektu, by wypracować lesson learned

Co analizujemy?

Model IPMA PEB® pomaga przeanalizować zarządzanie projektem oraz wypracować działania doskonalące w trzech głównych kategoriach: 

 1. LUDZIE I CELE. Przywództwo w projekcie oparte o wartości. Wspólne definiowanie celów i strategii. Zarządzanie potrzebami i oczekiwaniami. Skuteczne budowanie zespołów projektowych oraz podejście empowerment wspierane przez skuteczną współpracę i komunikację. U podstaw leży zaangażowanie kluczowych interesariuszy. 
 2. PROCESY I ZASOBY. Zarządzanie kluczowymi procesami i zasobami w projekcie oraz innymi, powiązanymi procesami i zasobami. Koncentruje się na adekwatności do potrzeb projektu oraz ciągłym doskonaleniu. 
 3. REZULTATY PROJEKTU. Zarządzana przez cały okres trwania projektu satysfakcja zespołu projektowego, Klientów oraz kluczowych interesariuszy projektu. Osiągnięte rezultaty projektu, z uwzględnieniem wpływu na środowisko. 

Więcej o autorskim procesie diagnozy:

LESSONS LEARNED WG IPMA PEB

Przegląd inicjatywy wg Podejścia Systemowego SPOCO®

Dlaczego warto?

Podejście Systemowe SPOCO® pomaga zdiagnozować Twoje przedsięwzięcie (to może być firma, zespół, pomysł, inicjatywa, projekt a nawet Twoja rola zawodowa) w pięciu fundamentach, które wspierają harmonijne, zrównoważone działanie.

Podejście wspiera Cię w spojrzeniu na kluczowe warunki sukcesu, w zidentyfikowaniu mocnych stron i obszarów do wzmocnienia wg 15 szczegółowych obszarów. Pomaga określić kluczowe cele, dzięki którym zadbasz o każdy fundament wpływający na zrównoważone realizowanie przedsięwzięcia.

Analiza może być zastosowana na etapie: 

 • Idei - by upewnić się, że na etapie pomysłu zostały uwzględnione wszystkie kluczowe czynniki 
 • Prototypu - by zweryfikować, czy na etapie "pierwszej wersji" niezbędne obszary działania zostały odpowiednio zaopiekowane
 • Stabilizacji - by upewnić się, że funkcjonujące już przedsięwzięcie nie wymaga wzmocnienia któregoś z fundamentów
 • Skalowania - by określić warunki, które pomogą rozszerzyć / zmodyfikować skalę lub zasięg stabilnego już przedsięwzięcia

Co diagnozujemy?

Podejście Systemowe SPOCO pomaga przeanalizować przedsięwzięcie oraz określić kluczowe w pięciu głównych fundamentach (w każdym z nich analizujemy 3 obszary szczegółowe): 

 1. SUKCES - na ile masz jasną wizję przyszłości oraz założenia, na których budujesz. 
 2. LUDZIE - na ile wspierają Cię odpowiedni ludzie i na ile Ty ich wspierasz, jako lider. 
 3. ORGANIZACJA - na ile efektywny jest przyjęty sposób działania i procesy. 
 4. SPOŁECZNOŚĆ - na ile wykorzystałeś potencjał społeczności, w jakiej działasz i partnerów.
 5. OFERTA - na ile to, co oferujesz odpowiada na potrzeby Klientów.

Więcej o procesie diagnozy:

SPOCO-SKAN TWOJEJ SYTUACJI

Proces diagnozy może być uzupełniony o wsparcie rytmu zmiany - proces coachingowy pomagający w regularnym monitorowaniu postępów na drodze do wyznaczonych celów. Więcej o tym procesie:

SPOCO-WSPARCIE RYTMU ZMIANY

Badanie satysfakcji pracowników

Dlaczego warto?

Badanie satysfakcji pracowników wskazuje kluczowe kierunki działań, by wprowadzić rozwiązania odpowiadające na ich potrzeby a jednocześnie korzystne dla firmy. Pozwala dowiedzieć się, które kluczowe czynniki wpływające na satysfakcję są oceniane niżej bądź wyżej a jednocześnie, na ile są one ważne dla pracowników. Realizowane jest poprzez dedykowany serwer ankietowy.

W zakres badania wchodzi:

 1. Personalizacja zakresu badania
 2. Opracowanie spersonalizowanej ankiety
 3. Wsparcie w zaplanowaniu działań komunikacyjnych związanych z badaniem w firmie
 4. Realizacja badania
 5. Opracowanie wyników
 6. Spotkanie podsumowujące: Przedstawienie aspektów formalnych badania. Prezentacja i omówienie raportu. Prezentacja wniosków (sugerowane działania rozwojowe)

Co oceniamy?

W ramach pełnego badania analizowanych jest 8 obszarów (łącznie 275 pytań):

 1. Jakość zarządzania – cechy organizacji wysokowydajnej
 2. Ocena przywództwa (przełożeni)
 3. Ocena obecnej satysfakcji (14 obszarów)
 4. Ważność poszczególnych czynników motywacji i higieny dla pracowników
 5. Zaangażowanie i lojalność wobec firmy
 6. Matryca „satysfakcja – zaangażowanie”: Szanse i obszary rozwoju dla firmy
 7. Mini-audyt komunikacyjny: Kierunki rozwoju firmy
 8. Postrzegana pozycja firmy na rynku: Kierunki rozwoju firmy

ZAPYTAJ O BADANIE SATYSFAKCJI

Kompleksowa transformacja organizacji metodą BlitzGrow

Dlaczego warto?

BlitzGrow to kompleksowa metoda podnoszenia wydajności i efektywności działania organizacji w oparciu o podejście projektowe. Można ją w pełni dopasować do specyficznych potrzeb i warunków działania Twojej firmy - z takim założeniem ją tworzyliśmy. Metoda wywodzi się z amerykańskiego podejścia ARMO, dopasowanego do warunków polskich i opartego o procesy rozwoju osobistego, przywództwa transformacyjnego oraz zmianę systemową.

Metoda BlitzGrow oferuje uporządkowany zbiór zasad, procesów, ról i narzędzi, dając gotowe do wykorzystania, sprawdzone i bezpieczne narzędzie transformacji organizacji.

Założeniem BlitzGrow jest równoległa praca z pracownikami, menedżerami i organizacją. W ten sposób:

 • budujesz w pracownikach postawę przedsiębiorczą, która pozwala kreatywnie radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i organizacyjnymi,
 • podnosisz kompetencje przywódcze kadry menedżerskiej,
 • kreujesz kulturę organizacyjną, która sprzyja wyższej efektywności i zaangażowaniu pracowników.

Realizacja pełnego procesu transformacji przewidziana jest na 12 miesięcy. W dużym stopniu wykorzystywany jest potencjał wewnętrzny (praca w oparciu o zespoły projektowe), co obniża koszty opracowania i wdrożenia rozwiązań. 

 

Kroki w projekcie zmian

Proces diagnozy oraz kompleksowego rozwoju organizacji metodą BlitzGrow obejmuje następujące kroki:

 1. Diagnoza potencjału firmy w pięciu obszarach High Performance Organization
 2. Diagnoza poziomu kompetencji przedsiębiorczych pracowników objętych projektem 
 3. Analiza wstępnych czynników obniżających potencjał efektywności organizacji w trzech kluczowych obszarach: system zarządzania firmą, system ZZL i zarządzanie zespołem (18 kryteriów)
 4. Doprecyzowanie czynników organizacyjnych blokujących ujawnianie się kompetencji przedsiębiorczych - rozmowy indywidualne i wywiady focusowe
 5. Opracowanie propozycji działań doskonalących dla organizacji oraz wybór projektów, które firma chce zrealizować
 6. Realizacja projektu zmian (szkolenia, projekty zmian organizacyjnych, inne działania rozwojowe)
 7. Ocena rezultatów na podstawie tego samego zestawu narzędzi, który był wykorzystany na etapie diagnozy wstępnej

Przez cały czas realizowana jest cykliczna ocena postępów oparta na narzędziach wykorzystywanych na etapie diagnozy wstępnej (optymalnie co 4 miesiące).