PEŁNY PROCES DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH

Zapraszam do poznania założeń i działań, które realizuję w ramach pełnego, kompletnego procesu działań rozwojowych. Oczywiście to, jak będzie wyglądała konkretnie nasza współpraca uzgodnimy wspólnie. Jeśli masz pytania lub sugestie, co jeszcze powinnam zawrzeć w FAQs - zapraszam do kontaktu.

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ DROGĘ!

Zapraszam Cię do krótkiego przemyślenia Twojej stuacji i potrzeb. Jest to okazja do zastanowienia się, co chcesz osiągnąć, dlaczego oraz dla kogo chcesz zrealizować działania rozwojowe. Po wypełnieniu będziesz mógł/mogła wydrukować swoje odpowiedzi. Da to nam też punkt wyjścia do rozmowy o możliwościach współpracy.

Jeśli będzie Ci wygodniej - możesz POBRAĆ BRIEF, wypełnić go w wersji papierowej i przesłać do mnie skan. 

Możesz też poczytać o Briefie "Zaprojektuj swoją drogę" w miniartykule na blogu. Piszę tam na temat tego, co zawiera. Podaję też przykłady związane z jego wypełnianiem.

WYPEŁNIJ BRIEF ELEKTRONICZNIE

Punkt wyjścia to Twój kontakt ze mną i zgłoszenie potrzeby :)

A potem...

 1. Diagnoza oczekiwań, potrzeb i luk
 2. Określenie celów na poziomie co najmniej wdrożenia, nauki i reakcji (optymalnie, jeśli także na poziomie efektów biznesowych)
 3. Zaprojektowanie działań rozwojowych (w tym także plan działań wspierających wdrożenie nowych kompetencji)
 4. Realizacja działań rozwojowych zgodnie z planem, w tym monitorowanie ich jakości
 5. Ocena jakości działań przez co najmniej Uczestników
 6. Ocena osiągnięcia celów przez Uczestników oraz co najmniej ich Przełożonych
 7. Podsumowanie projektu

POBIERZ OPIS PROCESU W WERSJI PDF

JA

 1. Spotkanie wstępne, diagnoza, wspólne określenie celów
 2. Zaplanowanie i realizacja działań rozwojowych oraz uzupełniających, które uzgodnimy (np. monitorowanie jakości działań)
 3. Wsparcie w komunikowaniu projektu, opracowanie dodatkowych narzędzi

TWOJA FIRMA

DECYDENCI

 1. Spotkanie wstępne i zamykające
 2. Wsparcie organizacyjno-techniczne

PRZEŁOŻENI

 1. Udział w działaniach wstępnych i końcowych
 2. Wsparcie Uczestników we wdrożeniu nowych kompetencji

UCZESTNICY

 1. Udział w działaniach wstępnych
 2. Udział w działaniach rozwojowych
 3. Udział w ocenie projektu

DIAGNOZA OCZEKIWAŃ, POTRZEB I LUK

PO CO?

 1. Dowiedzieć się, dlaczego chcesz podjąć działania, czego oczekujesz i czego potrzebujesz
 2. Poznać opinię innych (Uczestników, ich Przełożonych, współpracowników)
 3. Poznać specyfikę działania Firmy
 4. Pozyskać przypadki do opracowania ćwiczeń

JAK?

 1. Spotkanie z Decydentami
 2. Ankieta potrzeb wśród Uczestników
 3. Dodatkowe narzędzia diagnostyczne (e-testy, e-ankiety, obserwacja ‘on the job’, rozmowy z wybranymi osobami, analiza dokumentacji wewnętrznej itp. - według ustaleń)

OKREŚLENIE CELÓW I ZAPROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ

PO CO?

 1. Żeby rozrożnić luki kompetencyjne oraz bariery organizacyjne
 2. By określić priorytety i cele na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw / kompetencji społecznych
 3. Żeby zaprojektować i uzgodnić ostateczny zakres działań, które będziemy realizować

JAK?

 1. Analiza danych z etapu diagnozy
 2. Spotkanie z Decydentami
 3. Konsultacje z Przełożonymi i ew. innymi kluczowymi dla projektu osobami z Firmy

PRZED

 1. Praca na e-platformie szkoleniowej
 2. Wstępne materiały merytoryczne do zapoznania się
 3. Wstępne zadania domowe do późniejszego omówienia

PODCZAS

 1. Uzgodnione formy działań indywidualnych i grupowych lub zespołowych
 2. Monitorowanie opinii Uczestników i ew. korekta sposobu pracy

PO

 1. Dodatkowe materiały merytoryczne na e-platformie szkoleniowej (w tym plakaty ze szkolenia)
 2. Wsparcie trenera dla Uczestników (telefon, mail, skype, blog na e-platformie do 4 tyg. po zakończeniu działań)
 3. Wsparcie trenera w realizacji zaplanowanych działań wdrożeniowych

OCENA JAKOŚCI DZIAŁAŃ

PO CO?

 1. Żeby wiedzieć, jak przyjęty sposób pracy i działania Trenera oraz użyteczność ćwiczonych metod oceniają Uczestnicy oraz Decydenci.

JAK?

 1. Ankieta lub e-ankieta
 2. Ew. sesja warsztatowa
 3. Bezpośrednio po zrealizowanych działaniach

OCENA OSIĄGNIĘCIA CELÓW

PO CO?

 1. Żeby zweryfikować, w jakim stopniu zostały osiągnięte zakładane cele w opinii wszystkich kluczowych osób (Decydenci, Uczestnicy, Przełożeni)

JAK?

 1. Testy wiedzy / kompetencyjne
 2. Ankieta lub e-ankieta (też 360 stopni)
 3. Ew. sesja warsztatowa, obserwacja
 4. Po 1 miesiącu i 3 miesiącach od zakończenia działań

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PO CO?

 1. Żeby podsumować po zakończeniu działań
 2. Żeby podsumować po zakończeniu oceny poziomu realizacji celów

JAK?

 1. Analiza wskaźników określonych na etapie definiowania celów
 2. Spotkanie z Decydentami (także innymi kluczowymi osobami)
 3. Po zakończenia działań oraz ich oceny

 1. Przed rozpoczęciem współpracy podpiszemy umowę, która zawiera zakres naszej współpracy oraz odpowiedzialność wszystkich kluczowych interesariuszy w procesie realizacji ustalonych działań.
 2. W umowie zawarte są także przepisy związane z ochroną danych osobowych, praw autorskich, procedura reklamacyjna.

Pamiętaj! Na każdym etapie realizacji usługi jestem do Twojej dyspozycji: jeśli masz pytania, pomysły, chcesz coś omówić lub masz uwagi doskonalące.